Do kdy je možné požadovat úhradu bolestného a ztížení společenského uplatnění?

Do kdy je možné požadovat úhradu bolestného a ztížení společenského uplatnění? V případě dopravní nehody či jakéhokoli jiného vážnějšího zranění vzniká poškozenému zpravidla právo na náhradu nemajetkové újmy v podobě bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění. V praxi se však objevuje často problém s promlčením požadovaných nároků, tedy po jak dlouho dobu lze bolestné a náhradu za ztížení společenského uplatnění požadovat u soudu. V případě, že je Váš nárok již promlčen, totiž s největší pravděpodobností nebudete u soudu úspěšní.

Promlčecí lhůta trvá standartně 3 roky a běží od okamžiku, kdy bylo možné poprvé uplatnit právo u soudu či jiného orgánu veřejné moci. Nyní nastává otázka. Kdy je možné poprvé uplatnit právo na bolestné či ztížení společného uplatnění u soudu?

Lze se setkat s mylným názorem, že promlčecí doba v tomto případě běží od vzniku újmy. Dle názoru Nejvyššího a Ústavního soudu je však důležitý okamžik ustálení zdravotního stavu, tedy okamžik, po kterém se zdravotní stav poškozeného již nebude nikterak měnit. Tento okamžik pak může stanovit pouze lékař, jelikož se jedná o posouzení skutečnosti, ke které je potřeba odborných znalostí. Počátek běhu promlčecí lhůty tak nemůže stanovit soud, poškozený ani škůdce. Stejný přístup se aplikuje také u náhrady za ztížení společenského uplatnění.

Dalším problémem je dále otázka, zda se bolest odškodňuje jednorázovou náhradou, či se jednotlivé bolestivé stavy považují za samostatné nároky. Pravidlem většinou je, že se bolestné přizná jako jedna částka, která v sobě zahrnuje veškerou vytrpěnou bolest. Ve zvláštních případech je však možné hodnotit jednotlivé bolesti samostatně, tzn. bude běžet více promlčecích lhůt, které je třeba si hlídat. Jedná se ovšem o problematiku již složitější. Pokud jste utrpěli zranění vinou někoho jiného, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář. Vypočteme, na jakou náhradu máte nárok a tento následně uplatníme u soudu.