Náhrada škody v případě nepřiměřeně dlouhého soudního řízení

Věděli jste, že v případě nepřiměřené délky soudního řízení máte nárok na náhradu škody a nemajetkové újmy?

Dle zákona, který upravuje odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci má poškozený právo na náhradu za tzv. průtahy v řízení, které mají za následek nepřiměřenou délku daného řízení. Pokud soud nerozhodne v zákonné nebo přiměřené lhůtě, jedná se o nesprávný úřední postup, kdy dle Listiny základních práv a svobod máte následně jako poškozený právo na náhradu škody, která Vám v souvislosti s nepřiměřenou délkou řízení vznikla. Mimo jiné máte také právo na náhradu nemajetkové újmy, například psychických útrap, které Vám vznikly vleklým soudním řízením. Náhrada se v tomto případě poskytuje tzv. zadostiučiněním, které představuje konstatování porušení práva a v případě, že toto se nejeví jako dostačující, máte jako poškozený právo na zadostiučinění v penězích.

V zákoně není nikde stanoveno, jaká konkrétní lhůta je pro vydání rozhodnutí přiměřená, tedy každý případ je specifický. Ústavní soud například konstatoval, že délka řízení čítající přes 4 roky u právně jednoduchého řízení je nepřiměřená a je tak namístě poskytnout poškozenému zadostiučinění v penězích.

Pokud máte pocit, že se Vaše věc rozhodovala u soudu nepřiměřeně dlouhou dobu je důležité žádost o náhradu škody uplatnit správně a včasně. S tímto Vám rádi pomůžeme v naší advokátní kanceláři.