Nárok pozůstalých na výživu

Již v předchozím článku jsme nastínili nárok pozůstalých na výživu v případě, pokud byla smrt jejich blízkého způsobena škůdcem, tedy osobou, jejíž vinou přišel Váš blízký o život. V tomto příspěvku se na tento konkrétní nárok zaměříme více do hloubky.

Povinnost k hrazení výživy má škůdce. Právo na úhradu nákladů na výživu mají ze zákona ty osoby, kterým zemřelý výživu poskytoval nebo bylo poskytování výživy této osobě jeho povinností. Jedná se tedy především o děti zemřelého, manžela či manželku, případně rodiče zemřelého. Pokud pak zemřelý prokazatelně poskytoval výživu i dalším osobám, i když to nebylo jeho zákonnou povinností, mají i tyto osoby nárok na hrazení nákladů na výživu od škůdce.

Nyní, když jsme si stanovili okruh osob, které na peněžité dávky od škůdce mají nárok, je nutné také určit výši těchto dávek. Předně je důležité určit průměrný výdělek zemřelého. Pozůstalým náleží měsíční dávka maximálně ve výši průměrného výdělku či důchodu, která by náležela zemřelému. Samotná výše je pak již určena dle pravidel pro určování výživného, tedy s ohledem na schopnosti a možnosti povinného, respektive škůdce, a odůvodněné potřeby oprávněného, respektive pozůstalého. Zpravidla by však pozůstalý měl mít nárok na to, co mu poskytoval zemřelý, případně byl povinen poskytovat.

Doba, po kterou pozůstalým náleží výživa, je pak závislá zejména na předpokladu toho, jak dlouho by zemřelý jinak pravděpodobně žil nebo jak dlouho by výživu pravděpodobně skutečně poskytoval.

Výše uvedené představuje tzv. peněžitý důchod, tedy pravidelné hrazení, většinou měsíčních, dávek po určitou dobu. Občanský zákoník však dává možnost pozůstalým žádat namísto peněžitého důchodu úhradu tzv. odbytného. Jedná se jednorázovou částku, jejíž úhradou budou vypořádány nároky pozůstalých týkající se poskytování výše uvedené výživy namísto pravidelných (měsíčních) dávek. Výše se pak stanovuje s ohledem na výše uvedená pravidla.

Závěrem je nutné uvést, že podobné nároky mají také pozůstalí v případě, kdy jejich blízký zemřel vlivem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, kdy pravidla pro výpočet jednotlivých dávek a stanovení okruhu oprávněných osob se řídí zákoníkem práce.

Pokud jste se ocitli v podobné životní situaci, kontaktujte naši advokátní kancelář, kde Vám s uplatňováním Vašich nároků pomůžeme.